CZECH CAR REGISTRATION

Kompleksowa rejestracja samochodów w Czechach

  • 100% odliczenia VAT-u
  • 0% akcyzy
  • 100% odliczenia napraw i benzyny

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o.

Co robi zarząd spółki z o.o.?

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje ją na zewnątrz np. zawiera umowy z kontrahentami, umowy o pracę itp. oraz prowadzi jej sprawy. Członkowie zarządu również odpowiadają za prowadzenie rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, składanie wniosków do KRS itp. Domniemuje się kompetencje zarządu, jeśli przepisy prawa nie przewidują, że dana czynność podejmowana jest przez inny organ.

Ilu członków musi mieć zarząd spółki z o.o.? Czy mogą być nimi wspólnicy?


Przepisy kodeksu spółek handlowych nie narzucają liczby członków zarządu, może zostać ona określona umową spółki. Zawsze musi być co najmniej 1 osoba. Dla bezpieczeństwa lepiej nie określać na sztywno liczby członków zarządu, gdyż ewentualny brak jeden osoby, mógłby paraliżować funkcjonowanie organu, lepiej przyjąć rozwiązanie, że zarząd składa się np. od 1 do 5 członków.

Członkami zarządu mogą być wspólnicy spółki, jak również osoby trzecie, aby tylko posiadały pełną zdolność do czynności prawnych. Przepisy prawa wykluczają pewne grupy osób, które spełniają przesłanki, powodujące brak możliwości pełnienia funkcji członka zarządu.

Kto nie może być w zarządzie spółki?

Pierwszą przesłanką jest to brak (częściowy bądź całkowity) zdolności do czynności prawnych z uwagi na wiek bądź ubezwłasnowolnienie. Osoba ubezwłasnowolniona nie może więc pełnić funkcji członka zarządu.

    Drugie z ograniczeń ustanawia art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tą regulacją członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 k.s.h. Mowa więc tutaj o następujących przestępstwach:

  • Rozdział XXXIII – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji;
  • Rozdział XXXIV – Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;
  • Rozdział XXXV – Przestępstwa przeciwko mieniu;
  • Rozdział XXXVI – Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
  • Rozdział XXXVII – Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Jeżeli dana osoba jest już skazana prawomocnie za te przestępstwa, to sąd KRS odmówi wpisu, a jej powołanie będzie nieskuteczne. Jeżeli z kolei członek zarządu zostanie prawomocnie skazany w trakcie pełnienia kadencji, to sąd KRS taką osobę wykreśli, a jej kadencja automatycznie się zakończy.

Co ważne skazanie za inne, niż wskazane powyżej, przestępstwa nie pozbawia osoby fizycznej prawa do pełnienia funkcji członka zarządu – chyba, że sąd orzekł również środek karny, o czym poniżej.

Ponadto zakaz ten ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Tak więc nawet jeśli dana osoba zostanie skazana nie pozbawia jej raz na zawsze możliwości uczestnictwa w zarządzie spółki.

Jak powołać i odwołać członka zarządu?

Jeżeli zapisy umowy spółki nie stanowią inaczej członków zarządu powołuje i odwołuje zgromadzenie wspólników spółki bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Kompetencje takie przysługują zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu zgromadzeniu wspólników, bez względu na to, czy zostało formalnie zwołane czy też odbywa się bez formalnego zwołania przy obecności całego kapitału zakładowego, jeśli nikt nie wnosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia i spraw umieszczonych w porządku obrad.

Członek zarządu może zostać odwołany w każdym czasie. Jeśli wykonywał swoją funkcję np. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, to konieczne będzie jej oddzielne wypowiedzenie, a pracownikowi będą przysługiwały wszelkie roszczenia wynikające z tego tytułu.